[Thông Báo Chấp Thuận] Trường Đại học Inha cấp thư nhập học cho học sinh kỳ tháng 3-2021