[Du Hoc Sinh] Bạn Bùi Hồ – học sinh của GAC ở Đại học Myongji

Từ trước đến nay, để có thể sinh sống ở một đất nước khác, môi trường hoàn toàn xa lạ, tiếp xúc với những điều mới mẻ chưa bao giờ là việc dễ dàng. Chúng ta sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh 1 cô cậu du học sinh nào đó bơ vơ lạc lỏng nơi xứ người. Những bạn phải nuốt ngược nước mắt vào lòng để có thể mạnh mẽ đương đầu với thử thách. Vậy nên các bạn hãy cùng đọc 1 vài dòng chia sẻ của bạn Bùi Hồ – học sinh của GAC hiện đang học tập tại trường Đại Học Myongji dưới đây nhé ❤️

“𝑪𝒐́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒎𝒂̀𝒖 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈, 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̉𝒐 𝒏𝒐́ 𝒎𝒂̀𝒖 đ𝒆𝒏. 𝑻𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒓𝒂 𝒎𝒂̀𝒖 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 đ𝒆𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒅𝒐 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉.
𝑫𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉, 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒖̛̣ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏 𝒍𝒆̂𝒏, 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒒𝒖𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒉𝒐̛𝒏, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒅𝒂̀𝒊 𝒏𝒈𝒖̉ 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̀ 𝒎𝒆̣ 𝒍𝒆̂𝒏 𝒈𝒐̣𝒊 𝒅𝒂̣̂𝒚, 𝒉𝒂𝒚 𝒍𝒖́𝒄 𝒐̂́𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒐̂́ 𝒎𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝒄𝒉𝒐. 𝑴𝒂̀ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒖̛̣ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̀𝒎, 𝒕𝒖̛̀ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒂̆𝒏, đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒖̛̣ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̆́𝒑 𝒎𝒂́𝒚 𝒕𝒊́𝒏𝒉, 𝒔𝒖̛̉𝒂 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̂̀,… đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒖́𝒄 𝒔𝒐̂́𝒕 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒖̛̣ đ𝒊 𝒎𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒐̂́ 𝒍𝒆̂́𝒄𝒉 đ𝒊 𝒍𝒂̀𝒎. 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒙𝒖𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒃𝒆̀, 𝒄𝒐́ 𝒂𝒏𝒉 𝒆𝒎, 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́, 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒉𝒐̛𝒏, 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒉𝒐̛𝒏…” – 𝑩𝒖𝒊 𝑯𝒐, 𝑴𝒚𝒐𝒏𝒈𝒋𝒊 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 – 𝑺𝒆𝒐𝒖𝒍, 𝑲𝒐𝒓𝒆𝒂

𝘎𝘈𝘊 𝘩𝘺 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘩𝘰̣𝘤 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘶̀ đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 𝘣𝘪̣ 𝘣𝘢𝘺 𝘩𝘢𝘺 đ𝘢̃ 𝘷𝘢̀ đ𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘰̣𝘤 𝘵𝘢̣̂𝘱 𝘵𝘢̣𝘪 1 đ𝘢̂́𝘵 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘯𝘢̀𝘰 đ𝘰́ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘯𝘢̀𝘺, đ𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘮𝘦̃, 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘬𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘩𝘶̛̉ 𝘵𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘩𝘰̛𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘪. 𝘕𝘦̂́𝘶 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘶́𝘤 𝘯𝘢̀𝘰 đ𝘰́ 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘢̉𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘮𝘦̣̂𝘵 𝘮𝘰̉𝘪, 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘩𝘢̃𝘺 𝘯𝘨𝘩𝘪̉ 𝘯𝘨𝘰̛𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘶́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘢̂𝘮 𝘴𝘶̛̣ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘣𝘰̣𝘯 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘦̀💓

Leave a Comment